Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (2014)

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (2014)

07/08/2014 5:45:37 CH

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã được các cổ đông của Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 25 tháng 6 năm 2014

Liên kết website